Anunt de angajare/ Scoala gimnaziala „Invatator Dinu Nicolae” Dumbrava angajeaza paznic. Vezi aici conditiile

Anunt de angajare/ Scoala gimnaziala „Invatator Dinu Nicolae” Dumbrava angajeaza paznic. Vezi aici conditiile

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ÎNVĂȚĂTOR DINU NICOLAE”, COMUNA DUMBRAVA
Nr. 1947/ 21.10.2022

Surse PhOnline.ro/ PSD şi PNL anunță azi comasarea alegerilor şi liste comune la europarlamentare şi locale

ANUNŢ

Sondaj CURS/ Românii vor comasarea alegerilor. PSD conduce detaşat. PNL coboară la egalitate cu AUR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ÎNVĂȚĂTOR DINU NICOLAE”, COMUNA DUMBRAVA, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de:

Luju.ro: ÎN LOC SĂ FIE ÎN PUŞCĂRIE, NEGULESCU AMENINȚĂ– Mesaj trimis de paraditorul „Portocală” fostului premier Victor Ponta

1. PAZNIC – 1 post

Condiții specifice de participare la concurs:
– Nivelul studiilor : studii medii ( minim 10 clase);
– Vechimea – PAZNIC – 2 ani
– Atestat pentru exercitarea ocupației de agent de securitate/ certificat de calificare profesională agent pază și ordine

Organizarea și desfășurarea concursului se face conform anexei 1 la HG nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice- publicat în MO 221/ 31 martie 2011 cu modificările și completările ulterioare.

DOSARUL DE CONCURS VA CUPRINDE:

1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității;
2. Act de identitate – copie xerox;
3. Certificat de naștere- copie xerox;
4. Certificat de căsătorie- copie xerox ( dac este cazul);
5. Documente care să ateste nivelul studiilor în copie;
6. Documente care atestă efectuarea unor specializări în domeniu în copie;
7. Documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituție în copie;
8. Carnetul de muncă/ copie REVISAL după caz adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor în copie;
9. Cazierul judiciar și adeverința de integritate;
10. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
11. Curriculum vitae;
12. Recomandare de la ultimul loc de muncă.

ACTELE DE IDENTITATE ȘI DE STUDII VOR FI PREZENTATE ȘI ÎN ORIGINAL ÎN VEDEREA VERIFICĂRII CONFORMITĂȚII COPIILOR CU ACESTEA.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

– Cererea de înscriere, îmoreună cu dosarul ce conține documentele solicitate, se depun la secretariatul Școlii Gimnaziale ,,Învățător Dinu Nicolae”, comuna Dumbrava în perioada 11- 15 noiembrie 2022, în intevalul orar 9,00-14,00

– Selecția dosarelor candidaților de către comisia de organizare și desfășurare a concursului se face pe data de 16 noiembrie 2022

– Rezultatul selecției dosarelor se afișează în data de 16.11.2022, ora 13,00 cu mențiunea ,,admis” sau respins.

– Contestațiile cu privire la rezulltatul selecției dosarelor de înscriere în data de 16.11.2022, ora 13,30-14,00

– Rezultatul contestațiilor la selecționarea dosarelor în data de 16.11.2022, ora 14,00-14,30

– Concursul pentru ocuparea postului vacant de paznic constă în susținerea de către candidații admiși la concurs a două probe, după cum urmează:

– PROBA SCRISĂ – 18.11.2022, ora 11,00

– Afișarea rezultatelor pentru proba scrisă – 18.11.2022, ora 13,00-13,30

– Depunerea contestațiilor pentru proba scrisă 18.11.2022, ora 14,00-14,30

– Afișarea rezultatelor la contestațiile pentru proba scrisă- 18.11.2022, ora 15,00

– INTERVIUL- 21.11.2022 începând cu ora 12,30

– Afișarea rezultatelor la interviu- 21.11.2022, ora 13,30

– Depunerea contestațiilor la interviu – 21.11.2022, ora 14,00-14,30

– AFIȘAREA REZULTATELOR LA CONTESTAȚIILE PENTRU INTERVIU/ REZULTATE FINALE- 22.11.2022, ora 9,00-10,00

Dosarele pentru participare la concurs se vor depune la sediul Şcolii Gimnaziale ,,Învățător Dinu Nicolae”, comuna Dumbrava compartimentul secretariat în perioada
11 noiembrie 2022- 15 noiembrie 2022, între orele 9,00-14,00
Informaţii suplimentare la secretariatul şcolii sau la telefon secretariat 0244/471415

CONDIŢIILE NECESARE OCUPĂRII POSTURILOR CONFORM ART.3 DIN H.G. nr 286/2011

Poate participa la concurs orice persoană care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale (cel puţin 18 ani împliniţi);

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, dovedită prin adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate, prin care se atestă că este aptă medical pentru exercitarea funcţiei;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Fişa postului
PORTAR (PAZNIC)

În temeiul prevederilor Codului muncii (Legea nr.53/2003, republicată Monitorul Oficia Partea I nr. 345/2011), cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul contractului individual de muncă înregistrat în Registrul general de evidenţă a salariaţilor, se încheie astăzi, 18.11.2017 prezenta fişă a postului:

Numele si prenumele:………………

Denumirea postului: paznic
Decizia de numire:
Încadrarea: C.I.M.97/17.11.2017
Cerinţe:

 studii: medii(minim 10 clase);

 atestat pentru executarea activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi de gardă de corp, în conformitate cu prevederile Legii 333/2003 privind paza obiectivelor,

bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare
Relaţii profesionale:

 ierarhice de subordonare: director; administrator;
 de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ;

Activitatea prestată de salariat se realizează într-un interval de timp de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.

I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI

– execută servicii de pază: paza proprietăţii împotriva accesului neautorizat sau a ocupării abuzive; paza proprietăţii împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum şi a altor acţiuni producătoare de pagube materiale; protecţia personalului şi elevilor şcolii; detectarea substanţelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice natură care pot provoca o pagubă; paza mediului înconjurător; furnizarea către autorităţile competente a informaţiilor legate de incidentele apărute în timpul activităţii de pază;

– supraveghează activitatea elevilor şi acţiunile acestora în spaţiile şcolare, cu scopul prevenirii agresiunii şi violenţelor fizice sau verbale exercitate asupra oricărui elev;

– supraveghează starea şi mişcarea bunurilor aflate în raza de acţiune;
– răspunde de toate sectoarele, asigurând paza şi securitatea lor şi a unităţii de învăţământ;
– controlează formele legale de intrare-ieşire a bunurilor din incinta unităţii de învăţământ;
– la intrarea în schimb controlează clădirea, magaziile şi celelalte spaţii din dotarea şcolii;
– în afara orelor stabilite prin program, interzice accesul oricăror persoane străine în şcoală, cu excepţia persoanelor autorizate şi a părinţilor elevilor (condiţionat de acceptul de principiu al conducerii unităţii);
– să nu permită părăsirea curţii şcolii de către elevi, în timoul programului şcolar, decât pe baza biletelor de voie semnate de diriginţi sau conducerea şcolii;
– să legitimeze orice persoană străină de unitatea şcolară care solicită accesul în şcoală şi să menţioneze în registrul de evidenţă datele referitoare la identitatea persoanelor respective;

– respectă programul aprobat de conducerea şcolii;

– întocmeşte proces-verbal şi raportează neregulile constatate conducerii şcolii şi administratorului;
– ţine evidenţa registrului de control al poliţiei, iar registrul va fi numerotat neadmiţându-se foi lipsă din el;

– răspunde pentru neregulile constatate pe timpul serviciului.

– controlează zilnic uşile, geamurile, robinetele şi semnalizează neregulile constatate administratului sau muncitorului de întreţinere;
– să întreţină curăţenia în curtea şcolii pe aleile de la intrare şi pe şanţul din dreptul şcolii;

– participă la igienizarea spaţiilor de învăţământ, holurile şi grupurile sanitare prin lucrări de zugrăveli-vopsitorie în timpul vacanţelor şcolare;

– participă la efectuarea lucrărilor de curăţenie, întreţinere şi amenajare a spaţiilor şcolare (interioare şi exterioare);

– respectă normele cu privire la paza şi stingerea incendiilor şi normele de protecţie a muncii;
– colaborează cu organele de pază din cadrul poliţiei conform legii nr. 23/1996

II. ALTE ATRIBUŢII
În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul ………………..

se obligă să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de director prin note de serviciu sau decizii, în condiţiile legii.

Dispoziţiile din actele normative pertinente ce constituie obligaţii ale personalului didactic, inclusiv cele din regulamentele proprii, completează de drept prezenta fişă a postului.

Răspunderea disciplinară:

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu /atribuţiilor/competenţelor/obligaţiilor, menţionate mai sus sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit legii.

PROBA SCRISĂ

Proba scrisă constă în testarea cunoştinţelor teoretice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează. Aceasta se desfășoară pe baza unui test grilă stabilit de comisia de concurs. Punctajul maxim este de 100 puncte. Durata probei este de 1 oră.
Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minimum 50 puncte.

INTERVIUL

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă și proba practică.

În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

Criteriile de evaluare sunt:
 Abilități și cunoștințe impuse de funcție;
 Capacitatea de analiză și sinteză;
 Motivația candidatului;
 Comportamentul în situațiile de criză;
 Inițiativă și creativitate.

Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.
Punctajul maxim este de 100 puncte. Durata probei este 15 minute.
Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minimum 50 puncte.

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea funcţiei de paznic candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj, cu condiţia să fie punctajul minim obligatoriu.

Bibliografia pentru proba scrisă a concursului

1. Legea 333/2003, republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;Cap. VI, art.47, 48
2. Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
3. Legea nr 319/ 2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sănătate și securitate în muncă; Capitolul I și IV
4. Legea nr. 307/ 2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la apărare împotriva incendiilor; Capitolul I și II
5. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;Capitolul II
6. OMEN nr. 5079/2016 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar art. 51, 56
7. Legea nr. 53/2003- Codul muncii cu modificările și completările ulterioare; titlul II-Contractul individual de muncă- Capitolul II- Executarea contractului individual de muncă și Capitolul V- Secțiunea III- Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului;
8. Fișa postului aprobată în C.A……

PREȘEDINTELE COMISIEI DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
DIRECTOR,
PROF. CIOBANU TEODORA MARIA

Ai informatii despre un consumator/dealer de droguri? Trimite-ne detaliile si vom transmite sesizarea organelor abilitate! Asiguram anonimatul tuturor cititorilor nostri! Click aici!

    Ai o informație care poate deveni ştire?
    Scrie-ne pe WhatsApp sau Telegram: 0726.080.191